Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Công ty đã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và nhận được giấy xác nhận ngày […]

Giải trình vv chậm công bố thông tin bất thường

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. Ngoài ra, […]

Giải trình chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2023

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước                   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội     Quý cổ đông Tên Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì Mã chứng khoán: TTG Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, […]

Nghị quyết vv Điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty là (14 tỷ đồng) […]

head